top of page

Loglama Nedir?

Loglama, bilgisayar sistemlerindeki olayları, hataları ve diğer önemli durumları kaydetme işlemidir. Bu kayıtlar, sistem yöneticileri ve geliştiriciler tarafından, sistemlerin işleyişini anlamak, hataları tespit etmek ve geliştirmeler yapmak için kullanılır.

Loglama genellikle yazılım uygulamalarında kullanılır. Uygulama kodu, çalışırken farklı olayları loglama kodları ile kaydeder. Bu olaylar arasında hata mesajları, isteklerin detayları, işlem süreleri, uyarı mesajları gibi bilgiler yer alabilir. Bu kayıtlar, uygulamanın performansını ve güvenilirliğini arttırmaya yardımcı olur.

Loglama, aynı zamanda ağ sistemleri, sunucular ve diğer bilgisayar sistemlerinde de kullanılır. Bu sistemlerde, loglar, sistem yöneticileri tarafından ağın durumunu ve güvenlik ihlallerini tespit etmek için kullanılır.

Loglama, bir sistemdeki hataların tespiti, hata ayıklama ve performans iyileştirmesi gibi konuların yanı sıra, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi için de kullanılır. Bazı sektörlerde, özellikle finans, sağlık ve hukuk gibi hassas sektörlerde, loglama yasal bir gerekliliktir ve kayıtların tutulması zorunludur.
Yasa Gereği Log Neden Tutulmalıdır?

Logların yasa gereği tutulması, birçok sektörde yasal bir gerekliliktir. Bu sektörler arasında finans, sağlık, hukuk, iletişim, enerji ve benzeri alanlar yer alır.

Bu sektörlerde log tutulmasının nedeni, bir olayın ne zaman gerçekleştiği, kim tarafından gerçekleştirildiği ve ne şekilde gerçekleştirildiği gibi bilgilerin kaydedilmesi ve gelecekteki denetimlerde kullanılabilmesidir.

Örneğin, finans sektöründe işlemler, müşterilerin hesapları ve diğer önemli bilgiler loglanır. Bu loglar, denetimlerde incelenerek yasal uyumluluğun sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir.

Sağlık sektöründe, hastaların sağlık durumları, tedavi süreçleri ve ilaç kullanımları gibi bilgiler loglanır. Bu loglar, gelecekteki tedavi süreçlerinde ve olası yasal sorunlarda kullanılabilir.

Hukuk sektöründe, davaların ilerleyişi, yapılan görüşmeler ve diğer önemli bilgiler loglanır. Bu loglar, davaların sonuçlandırılması ve gerektiğinde delil olarak kullanılabilir.

İletişim sektöründe, telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar ve internet aktiviteleri gibi iletişim kayıtları loglanır. Bu loglar, suç faaliyetlerinin takibi ve yasal süreçlerde kullanılabilir.

Enerji sektöründe, enerji kullanımı, sayaç verileri ve diğer önemli bilgiler loglanır. Bu loglar, enerji tüketimini izlemek ve tüketicilere doğru faturalandırma yapmak için kullanılır.

Bu sektörlerde logların yasal olarak tutulması, denetimlerde şeffaflık sağlar ve olası yasal sorunların çözülmesine yardımcı olur. Ayrıca, loglar, gelecekteki iyileştirmeler için değerli veriler sağlar.


Hangi Yasalar Loglamayı Zorunlu Kılar?

Loglama, çeşitli yasal düzenlemeler ve mevzuatlar tarafından zorunlu kılınabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Birçok ülkede, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması ile ilgili yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin belirli prensipleri ve gereksinimleri belirleyerek, bu verilerin doğru bir şekilde kaydedilmesini ve saklanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 2. Finansal Düzenlemeler: Finans sektöründe, loglama yasal bir gerekliliktir. Bu sektördeki finansal kuruluşlar, finansal işlemleri, para transferlerini, para çekme işlemlerini vb. loglamak zorundadırlar.

 3. Sağlık Düzenlemeleri: Sağlık sektöründe, hastaların kayıtlarının tutulması yasal bir zorunluluktur. Bu kayıtlar, teşhis, tedavi süreci, ilaç kullanımı ve laboratuvar sonuçları gibi bilgileri içermelidir.

 4. İletişim Düzenlemeleri: İletişim sektöründe, telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar ve internet aktiviteleri gibi iletişim kayıtlarının loglanması yasal bir gerekliliktir. Bu kayıtlar, yasal takip işlemleri için önemlidir.

 5. Çevre Yasaları: Bazı sektörlerde, özellikle enerji sektöründe, çevre yasaları loglama yapmayı zorunlu kılar. Enerji şirketleri, enerji kullanımı ve sayaç verilerini loglamak zorundadırlar.

Yukarıdaki yasal düzenlemeler, loglama yapılmasını zorunlu kılan yasal gereklilikler arasındadır. Ancak, her ülkenin farklı yasal gereklilikleri olabileceğinden, loglama zorunluluğunun detayları ülkelere ve sektörlere göre değişebilir.


Sektörlere Göre Log Kayıtlarının Saklanma Süreleri?

Hangi sektörde log kayıtlarının kaç yıl saklanması gerektiği, ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre değişebilir. Bazı ülkelerin yasal düzenlemeleri, belirli sektörlerde log kayıtlarının belirli bir süre boyunca saklanmasını zorunlu kılar.

Örneğin, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi için belirli süreler belirlenmiştir. Finansal kurumlar, kişisel verileri işlemek için genellikle 6 ila 10 yıl arasında bir süre saklama zorunluluğuna sahiptirler. Sağlık sektörü için de, bazı ülkelerde hastane kayıtları ve tıbbi kayıtlar gibi veriler, belirli bir süre saklanmak zorundadır. Örneğin, İngiltere’de tıbbi kayıtların saklanma süresi, hastanın ölümünden sonra 8 yıl boyunca devam eder.

Bu nedenle, log kayıtlarının kaç yıl saklanması gerektiği konusunda net bir cevap vermek zordur ve sektörden sektöre, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak, log kayıtlarının birkaç yıl boyunca saklanması, hukuki ve yasal süreçlerde ortaya çıkan sorunlara karşı bir önlem olarak kabul edilir.


Türkiye’de Log Kayıtları Kaç Yıl Saklanmalıdır?

Türkiye’de log kayıtlarının saklanma süresi, farklı yasal düzenlemeler ve sektörler için farklılık gösterir. Bununla birlikte, bazı yasal düzenlemelerde log kayıtlarının belirli bir süre boyunca saklanması zorunlu kılınmıştır.

Örneğin, Türkiye’deki Vergi Usul Kanunu’na göre, ticari defterler, fatura ve benzeri belgeler, vergi beyannameleri ve vergi incelemesi gibi vergiye ilişkin konularda kullanılmak üzere, kayıt tarihini izleyen 5 yıl süreyle saklanmak zorundadır.

Ayrıca, Türkiye’deki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, kişisel verilerin işlenmesi için belirli süreler belirlenmiştir. Bu kapsamda, kişisel verilerin işlenmesinde kullanılan log kayıtları da belirli bir süre boyunca saklanmalıdır. Kanunun 138. maddesi uyarınca, veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerin, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, log kayıtlarının saklanma süresi konusunda net bir cevap vermek zordur, çünkü farklı sektörlerde farklı yasal düzenlemeler ve gereklilikler olabilir. Dolayısıyla, log kayıtlarının saklanma süresi konusunda belirli bir yasal düzenleme veya yönerge varsa, ilgili kurumların bu düzenlemelere uygun davranması önerilir.


Yasalara Göre Log Kayıtları Nasıl Saklanmalıdır?

Log kayıtlarının saklanması, yasal düzenlemelere uygun olması gerektiği için önemlidir. Log kayıtları, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir şekilde saklanmalıdır:

 1. Güvenlik: Log kayıtları, yetkisiz erişimden ve değişikliklerden korunmalıdır. Bu nedenle, log kayıtlarının saklanması için güvenli bir depolama alanı kullanılmalıdır.

 2. Bütünlük: Log kayıtlarının bütünlüğü sağlanmalıdır. Kayıtların, değiştirilmeden, eksiksiz ve doğru olarak saklanması gerekmektedir.

 3. Erişim: Log kayıtları, belirli bir süre boyunca erişilebilir olmalıdır. Bu nedenle, kayıtların erişimini sağlayacak uygun araçlar kullanılmalıdır.

 4. İzlenebilirlik: Log kayıtlarının, kimin, ne zaman, hangi işlemleri yaptığının takibi yapılabilir olması gerekmektedir.

 5. Süre: Log kayıtları, ilgili yasal düzenlemelere uygun bir süre boyunca saklanmalıdır.

Ayrıca, log kayıtlarının saklanması ve yönetimi, kurumun loglama politikası doğrultusunda yapılmalıdır. Bu politika, log kayıtlarının nasıl saklanacağı, kimlerin erişebileceği, hangi süre boyunca saklanacağı, kimlerin log kayıtlarını yöneteceği gibi konuları kapsar.

Sonuç olarak, log kayıtları, yasal düzenlemelere uygun bir şekilde saklanmalıdır. Bu, kayıtların güvenliği, bütünlüğü, erişilebilirliği ve izlenebilirliği gibi faktörleri dikkate alarak gerçekleştirilmelidir.


Log Kayıtlarında Güvenlik Nedir?

Log kayıtlarında güvenlik, kayıtların yetkisiz erişimlerden korunması, bütünlüklerinin sağlanması ve gizliliklerinin korunması anlamına gelir.

Log kayıtları, bilgi güvenliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, kayıtların güvenli bir şekilde saklanması ve korunması gerekmektedir. Log kayıtlarının yetkisiz erişimlerden korunması için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 1. Erişim Kontrolü: Log kayıtlarına erişim, sadece gerekli kullanıcılar tarafından yapılmalıdır. Bu nedenle, log kayıtlarına erişim kontrolleri konulmalıdır. Bu kontroller, kimlerin kayıtlara erişebileceğini, hangi işlemleri yapabileceğini ve ne zaman erişim yapabileceğini belirler.

 2. Şifreleme: Log kayıtları, şifreleme yöntemleri kullanılarak korunabilir. Bu yöntemle, kayıtların yetkisiz kişiler tarafından okunması ve değiştirilmesi engellenir.

 3. Güvenli Depolama: Log kayıtları, güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Bu, kayıtların yetkisiz erişimlerden korunması, doğru şekilde saklanması ve bütünlüklerinin sağlanması için önemlidir.

 4. İzleme: Log kayıtlarının izlenmesi, kayıtların güvenliği için önemlidir. Bu sayede, kayıtların yetkisiz erişimlerden korunması ve herhangi bir güvenlik ihlali durumunda gerekli önlemlerin alınması sağlanabilir.

Sonuç olarak, log kayıtlarında güvenlik, kayıtların gizliliğinin korunması, bütünlüğünün sağlanması ve yetkisiz erişimlerden korunması anlamına gelir. Bu nedenle, log kayıtları güvenli bir şekilde saklanmalı ve korunmalıdır.

31 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page